หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ วท.ม (นิติวิทยาศาสตร์)

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์
คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ประกาศนิสิต ติดตามข่าวสารที่
https://www.facebook.com/kasetsart.forensic.science
สำหรับนิสิต ป. โท นิติวิทยาศาสตร์ เทอมปลาย โปรดติดตามทางบัณฑิตวิทยาลัย

รายวิชาตามแผนการเรียนเทอมปลาย


02743523 Crime Scene Investigation
02743546 Digital Image Processing and Application for Forensic Science
02743597 Seminar
02743599 Thesis

 

แบบ ก. 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา แต่ให้ลง Seminar อย่างเดียว

 

หลักสูตร วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ทางกองบริการการศึกษา บางเขน จัดให้เรียนประจำที่ห้อง 807 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ4 พระชันษาจุฬาภรณ์(ศูนย์เรียนรวม 4) ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน

ส่วน สำนักงานประสานงาน นิสิตและอาจารย์ ผู้สอน จาก มก. และ DSI อยู่ที่ห้อง 304 ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

 

เวลาเรียน เช้า บ่าย เสาร์ และ อาทิตย์ เท่านั้น ความคืบหน้าจักแจ้งให้ทราบผ่าน https://www.facebook.com/kasetsart.forensic.science เป็นระยะ

 

 

- ให้นิสิตมาปฐมนิเทศ ตามตารางปฏิทินของบัณฑิตวิทยาลัย

และเริ่มเรียนพบอาจารย์ครั้งแรก วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 807

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งกำหนดการ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีรกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กล่าวแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ "บัณฑิตศึกษากับการเปิด
ประตู.....สู่อาเซียน"
9.45-10.30 น. "เรียนอย่างมีคุณภาพ" โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
13.00-16.00 น. รายงานตัวและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ชั้น 8 (พร้อมรับบัตรนิสิตกลับ)

 

ตารางเรียน

เสาร์

10.00 -12.00 น.

02743546 Digital Image Processing and Application for Forensic Science

คณาจารย์ รศ. ดร. สุรนันท์ น้อยมณี และทีมงาน

 

13.30 - 15.30

02743523 Crime Scene Investigation

พ.ต.ท. ธนกฤต ปานใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ พันธุดิศ ทองอุปการ, รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ และทีมงาน

 

อาทิตย์

10.00 -12.00 น.

02743597 Seminar

ดร. พิเชษฐ อนุรักษอุดม และทีมงาน

 

13.30 - 15.30

Advisor meetting and Discussion

 

ศูนย์ประสานงานหลักสูตร
นิติวิทยาศาสตร์ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สอบถามรายละเอียด 084-177-2662, 089-701-2540